OPIS PROJEKTU

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU IBCLIL

OPIS SZCZEGÓŁOWY, DZIAŁANIA I REZULTATY

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Głównymi celami projektu są wprowadzenie w Zespole Szkół nr 117 nauczania wielojęzycznego  oraz innowacyjnego, doskonałego jakościowo nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 
Ściśle związane z realizacją powyższych założeń są także inne cele projektu: 
• podniesienie kompetencji językowych poprawiających efektywność nauczania, w tym nauczania wielojęzycznego; 
• nabycie, doskonalenie i utrwalenie wiedzy i umiejętności metodycznych w zakresie wielojęzycznego, zintegrowanego i innowacyjnego nauczania przez odkrywanie szczególnie w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych;
• szersze wykorzystanie technologii  informacyjno-komunikacyjnych w codziennej praktyce zawodowej;
• zwiększenie możliwości aktywnego uczestnictwa w kontaktach i projektach  międzynarodowych;
• nawiązanie kontaktów mogących zaowocować współpracą międzynarodową;
• aktualizacja wiedzy na temat kultury i osiągnięć naukowych krajów iberoamerykańskich.

Aby sprostać temu wyzwaniu zaplanowaliśmy kilka działań, które pozwolą skutecznie zrealizować zamierzone cele. 
1) Przygotowanie kadry do wprowadzenia wielojęzycznego, zintegrowanego i innowacyjnego nauczania zwłaszcza przedmiotów matematyczno-przyrodniczych odbywać się będzie poprzez uczestnictwo w zaplanowanych szkoleniach, a następnie stopniowe wprowadzanie nabytych umiejętności do standardu nauczania w naszej szkole i propagowania ich stosowania wśród innych nauczycieli. Nowatorskie podejście do wielojęzycznego nauczania i wprowadzanie zintegrowanego innowacyjnego nauczania przedmiotów przyrodniczych wspomaganego najnowocześniejszymi technologiami, jest długotrwałym procesem, który zamierzamy odpowiedzialnie i skutecznie realizować, również poprzez współpracę międzynarodową.
2) Jako zespół szkół, którego patronem jest Mikołaj Kopernik jesteśmy zobowiązani do "poruszenia Ziemi", dlatego też w ramach naszego projektu wprowadzimy Kopernikański Dzień Naukowy jako cykliczne coroczne wydarzenie w naszej szkole oraz rozpoczniemy przygotowania do wprowadzenia wielojęzycznego nauczania. Dzień Kopernikański będzie to równocześnie Dzień Projektowy w gimnazjum, poświęcony przedmiotom ścisłym. Uczniowie gimnazjum prezentować będą ciekawe projekty gimnazjalne, zaś uczniowie licealni prowadzić będą dla innych uczniów liceum i gimnazjum lekcje przedmiotów ścisłych, również wielojęzycznie, co sprawi, że nauczanie przedmiotów przyrodniczych w naszej szkole zyska większą skuteczność, popularność, uznanie i europejski wymiar. Organizacja Kopernikańskiego Dnia Naukowego przebiegać będzie wg następującego planu:
każda klasa przygotowuje prezentację osiągnięć naukowych (z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych) z wybranego kraju – prezentuje sylwetki 1 lub 2 najwybitniejszych naukowców i ich osiągnięcia, pokaz eksperymentów – 15 min lekcja dla innych uczniów; każda klasa przygotuje także plakat w wersji elektronicznej (PDF) i papierowej ilustrujący wybrany temat. Podczas gali rozpoczynającej jedna osoba z klasy w stroju symbolizującym wybranego naukowca lub jego osiągnięcie wystąpi w sali gimnastycznej w dwóch zdaniach zachęcając do obejrzenia lekcji "uczniowie dla uczniów". Odbędą się 15minutowe lekcje uczniowie dla uczniów w przydzielonych salach w systemie rotacyjnym - każda lekcja pokazana będzie np. trzykrotnie różnym odbiorcom. Lekcje te będą oceniane w formie konkursu – jury  złożone z nauczycieli i uczniów będzie oceniać każdą klasę w różnych aspektach: strój przedstawiciela, lekcja, plakat – w zakresie merytorycznym i kreatywnym podejściu do tematu.
3) Jako szkoła przygotowująca się do wprowadzenia nauczania wielojęzycznego do swojej oferty edukacyjnej - jest to niespotykane w Polsce innowacyjne podejście do nauczania, związane z wieloletnimi doświadczeniami szkoły w nauczaniu dwujęzycznym, a obecnie próbą implementacji tych doświadczeń w kierunku nauczania wielojęzycznego, zamierzamy wprowadzać elementy języka hiszpańskiego w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych zwłaszcza w zakresie realizowania projektów związanych z Kopernikańskim Dniem Nauki, ale także na zajęciach dodatkowych dla uczniów wykazujących zainteresowanie nauką wielojęzyczną z udziałem języka hiszpańskiego.
4) Dodatkowo zorganizujemy roczny, dzielnicowy konkursu z matematyki i przedmiotów przyrodniczych, zakończony wyjazdem najlepszych uczniów na warsztaty z matematyki i przedmiotów przyrodniczych, poszerzające i pogłębiające wiedzę uczniów.
Organizacja Kopernikańskiego Dnia Naukowego podniesie prestiż szkoły wśród uczniów, rodziców i społeczności lokalnej i wpłynie na wzrost efektywności wielojęzycznego nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych postrzeganych jako atrakcyjne. Także organizacja konkursów matematycznych w korelacji z przedmiotami przyrodniczymi ma istotne znaczenie w tym aspekcie. 

Realizacja powyższych celów i działań wpłynie w istotny sposób na wizerunek szkoły, postrzeganej jako innowacyjna i doskonała placówka realizująca we wzorcowy sposób kształcenie na III i IV etapie edukacyjnym.

Główne działania w projekcie będą związane zarówno z wyjazdami kadry na szkolenia, jak i wdrażaniem nabytych umiejętności. Pamiętać należy, że grupa projektowa  składająca się tylko z dziesięciu osób, zróżnicowanych pod względem doświadczeń, ale także braków i potrzeb, będzie zmieniać oblicze tej szkoły i dlatego konieczne i najbardziej optymalne są pod względem rezultatów pedagogicznych i metodycznych dwa wyjazdy każdego z uczestników. Kolejny rok realizacji projektu wymaga podniesienia nieco innych umiejętności uczestników projektu, zatem grupa projektowa korzystać będzie ze zmodyfikowanej wersji tematycznej szkoleń. Uczestnicy wyjeżdżają na różne szkolenia, a następnie muszą się podzielić nabytą wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami danego i innych przedmiotów zatrudnionymi w szkole, realizować odpowiedzialnie projekt, ewaluować i rozpowszechniać jego efekty. 
Wszystkie szkolenia będą prowadzone przez doświadczonych organizatorów, realizujących dobre praktyki oraz uwzględniające aktualne priorytety europejskie w programach szkoleń: Bell English (www.bellenglish.com), ETI ExecutiveTraining Institute (www.etimalta.com), The Lake School of English (www.englishinoxford.com), Foyle International (www.foyle.eu), Espanole International House (www.espanole.es)

Planowane działania zostaną rozłożone w czasie w następujący sposób:
• V-VI 2016 – wykonanie wstępnych rezerwacji na szkolenia – organizator przesyła imienne potwierdzenia; rezerwacje biletów lotniczych, przygotowanie logistyczno-techniczne przyszłych wyjazdów – konsultant ds. bezpieczeństwa i koordynator logistyczny; przygotowanie uczestników do pierwszej tury wyjazdów szkoleniowych – szkolenia językowe, kulturowe i logistyczne, które przeprowadzą odpowiednio: uczestnicy wyjazdów szkoleniowych przy wsparciu nauczycieli języków obcych pracujących w szkole, konsultant ds. bezpieczeństwa, koordynator logistyczny; sprawdzenie umiejętności językowych uczestników wyjazdów – nauczyciele języków obcych;
• VII-VIII 2016 – szkolenia nauczycieli i kadry zarządzającej zgodnie z harmonogramem:
A) Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych wyjeżdżają na kursy:
a)Malta: St. Julians – TEL –Technology Enhanced Learning, – 3 osoby;
b)Wielka Brytania: Cambridge – Content and Language Integrated Learning – 2 osoby;
c)Irlandia Cork- CLIL Content and Language Integrated Learning – 1 osoba;
B) Nauczyciele języka hiszpańskiego wyjeżdżają na kursy: 
a) Malta: St. Julians – Fluency and English Language Development for Educators – 1 osoba
b) Hiszpania: Valencia – Business Spanish – 1 osoba; 
C) Kadra zarządzająca wyjeżdża na kursy:
a)Irlandia Cork- Developing Language Skills – 1 osoba;

• IX-VI 2016/17 – działania projektowe: wdrażanie metod i dobrych praktyk w zakresie zintegrowanego, innowacyjnego i wielojęzycznego nauczania Kopernikański Dzień Naukowy, sesja posterowa, prezentacja projektów gimnazjalnych; prezentacja najlepszych projektów podczas dni otwartych; dalsze wdrażanie założeń projektu, przygotowanie i przeprowadzenie dzielnicowego konkursu matematyczno-przyrodniczego; przygotowanie do drugiej tury wyjazdów, podsumowanie i ewaluacja pierwszego roku trwania projektu;

• VII-VIII 2017 – szkolenia nauczycieli i kadry zarządzającej zgodnie z harmonogramem;
A) Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 
wyjeżdżają na kursy:
a) Irlandia: Derry – Content and Language Integrated Learning – 3 osoby;
b) Malta: St. Julians - Technology& ICT Tools for teachers working with CLIL – 2 osoby;
B) Nauczyciele języka hiszpańskiego wyjeżdżają na kursy
a) Wielka Brytania:  Oxford – Język angielski ogólny A1 – 1 osoba 
b) Wielka Brytania:  Oxford – English for effective communicating – 1 osoba
C) Kadra zarządzająca wyjeżdża na kursy:
a) Hiszpania: Valencia – Kurs języka hiszpańskiego A2 – 3 osoby;

• IX-VI 2017/18 – dalsze działania projektowe w tym:
podzielenie się doświadczeniami nabytymi podczas szkoleń z pozostałymi nauczycielami np. podczas rady pedagogicznej; wdrażanie metod i dobrych praktyk w zakresie zintegrowanego, innowacyjnego i wielojęzycznego nauczania; Kopernikański Dzień Naukowy, sesja posterowa, prezentacja projektów gimnazjalnych; prezentacja najlepszych projektów podczas dni otwartych; dalsze wdrażanie założeń projektu, przygotowanie i przeprowadzenie dzielnicowego konkursu matematyczno-przyrodniczego; 
• VI 2018 – podsumowanie projektu i jego ewaluacja, sporządzenie raportu końcowego i wniosków do dalszej pracy.
 

DZIAŁANA GŁÓWNE
REZULTATY

Szkoła jako placówka stanie się innowacyjną, niespotykaną w skali kraju, wdrażającą wielojęzyczne nauczanie również w zakresie przedmiotów niejęzykowych wiodącą instytucją oświatową. Uczniowie zyskają dostęp do innowacyjnych metod nauczania oraz zaczną postrzegać nauki matematyczno-przyrodnicze jako atrakcyjne, ciekawe i przydatne w kontekście przyszłych wyborów kierunków kształcenia i wyboru zawodu. W procesie rekrutacyjnym spodziewamy się większej liczby kandydatów planujących związać swoją przyszłość z naukami matematyczno-przyrodniczymi z wykorzystaniem nabytej w szkole wielojęzyczności. Poprawią się wyniki egzaminów zewnętrznych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Szkoła zacznie być postrzegana w środowisku lokalnym i ogólnopolskim jako prekursor dobrej zmiany w zakresie nauczania wielojęzycznego i doskonałego jakościowo nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, co spowoduje zmianę profilu kandydata i absolwenta.

Na etapie realizacja i po zakończonym projekcie spodziewamy się wpływu na obecnych i przyszłych uczniów, ich rodziców, nauczycieli, kadrę zarządzającą i środowisko nie tylko lokalne.  Zyskają:
• nauczyciele – podniesienie poziomu umiejętności merytorycznych i językowych, wymiana doświadczeń i nawiązanie nowych kontaktów umożliwiających generowanie nowych projektów międzynarodowych, nabycie i pogłębienie umiejętności posługiwania się TIK w nauczaniu przedmiotów eksperymentalnych, ściślejsza współpraca między nauczycielami przedmiotów przyrodniczych i matematykami 
• uczniowie – poprawa motywacji do nauki języków obcych i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, postrzeganych jako atrakcyjne i użyteczne w kontekście dalszego rozwoju, edukacji oraz przyszłej kariery zawodowej w wielonarodowym i wielokulturowym społeczeństwie, jakim jest Unia Europejska, przyrost umiejętności w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zwłaszcza w zakresie realizowania interdyscyplinarnych projektów i postrzegania nauczania i uczenia się w naszej szkole jako ciekawe i skuteczne; możliwość tworzenia sieci kontaktów międzynarodowych umożliwiających aktywne  uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości;
• rodzice uczniów i środowisko lokalne - poprawa atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru naszej szkoły jako placówki oferującej działania i programy, które lepiej odpowiadają potrzebom indywidualnych osób w Europie i poza jej granicami, 
• szkoła - będzie postrzegana jako nowoczesna innowacyjna placówka edukacyjna, dysponująca wysoko wykwalifikowaną kadrą, która wprowadza i realizuje w nowoczesny sposób wielojęzyczne, zintegrowane nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych wykorzystując najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i metodyczne, aby wspierać rozwój swoich uczniów, pozyskiwać w procesie rekrutacji uczniów zorientowanych na rozwój w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych, zaś jej absolwenci osiągną sukces edukacyjny zasilając szeregi studentów najbardziej prestiżowych uczelni w kraju i za granicą, a w konsekwencji staną się elitą i siłą intelektualną narodu.

Nasze działania dotyczące realizacji wyżej wymienionego projektu są zgodne z priorytetami Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Szczególnie nasz projekt wpisuje się we: 
• wspieranie osób uczących się w osiąganiu efektów kształcenia (wiedzy, umiejętności i kompetencji) w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego, ich zaangażowania jako świadomi i aktywni członkowie społeczeństw oraz zwiększenia szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami;
• wspieranie doskonalenia zawodowego osób pracujących w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży mające na celu wprowadzenie innowacji i ulepszenie jakości nauczania, prowadzenia szkoleń i pracy z młodzieżą w całej Europie;
• znaczne zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników;
• podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów wśród uczestników, oferując im możliwość tworzenia sieci kontaktów międzynarodowych umożliwiających aktywne  uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości;
• zwiększenie zdolności, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru organizacji działających w dziedzinie kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą, aby były one w stanie oferować działania i programy, które lepiej odpowiadają potrzebom indywidualnych osób w Europie i poza nią;
• wzmocnienie efektów synergii i procesu przejścia między kształceniem formalnym, pozaformalnym, szkoleniem zawodowym, zatrudnieniem i przedsiębiorczością;
• zapewnienie lepszego uznawania kompetencji zdobytych podczas okresów nauki za granicą
 

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Warszawie

ul. Bema 76

01-225

Kontakt:

telefon: +48 22 632-75-70

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now