CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

ZESPÓŁ PROJEKTU IBCLIL

UCZESTNICY PROJEKTU

 

Szkoła słynie z doskonałej kadry edukacyjnej, otwartej na świat i nowe możliwości doskonalenia się, aby efekty nauczania w naszej szkole były jak najlepsze. Naturalnym zatem było że grupa nauczycieli w oparciu o plany rozwoju szkoły zainicjowała stworzenie tego projektu. Dyrekcja powszechnie ogłosiła nabór do realizacji Europejskiego Planu Rozwoju szkoły w zakresie przygotowania do wdrożenia i doskonalenia zintegrowanego, innowacyjnego i wielojęzycznego nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Kryteria wyboru uczestników zostały stworzone w oparciu o potrzeby, braki oraz wcześniejsze doświadczenia inicjatorów projektu oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora szkoły i organy do tego właściwe. Kryteria te były jasno określone i transparentne:
- nauczany przedmiot - priorytetem byli nauczyciele przedmiotów przyrodniczo-matematycznych i języka hiszpańskiego
- aktywność w inicjowaniu projektów edukacyjnych (wysoka ocena pracownicza w obszarze innowacyjności)
- doświadczenie w realizacji różnego rodzaju projektów
Do przyszłej grupy projektowej zostali wybrani najbardziej aktywni nauczyciele, przejawiający inicjatywę i doświadczenie w realizacji różnego rodzaju projektów, ale także tacy, których chcielibyśmy do tego wdrożyć. 

Zespół nauczycieli matematyki:
• potrzeba poszerzenia wiedzy na temat CLIL w matematyce wspomaganego TIK– nowoczesne narzędzia i metody oraz metod zintegrowanego nauczania przez odkrywanie w matematyce;
• wsparcie w warsztacie metodycznym zwłaszcza w zakresie zintegrowanego nauczania matematyki w języku angielskim, interdyscyplinarność w nauczaniu matematyki
• wsparcie językowe
• ściślejsza współpraca między nauczycielami przedmiotów przyrodniczych i matematykami zwłaszcza w zakresie realizowania interdyscyplinarnych projektów i spowodowania, aby nauczanie i uczenie się matematyki przebiegało w naszej szkole z większymi sukcesami i było postrzegane jako atrakcyjne i skuteczne.
• wymiana doświadczeń z nauczycielami innych krajów
Nauczyciele ci będą uczestniczyć w szkoleniach: TEL –Technology Enhanced Learning i Content and Language Integrated Learning

Zespół nauczycieli fizyki, chemii i biologii:
• potrzeba korelacji i poszerzenia wiedzy dotyczącej zintegrowanego nauczania wielojęzycznego w grupie przedmiotów eksperymentalnych
• wsparcie metodyczne, językowe i metodologiczne w zakresie nauczania przez odkrywanie
• poszerzenie zakresu metod pozyskiwania międzynarodowych kooperantów projektów międzyprzedmiotowych i nabycie umiejętności z zakresu biznesu i zarządzania.
Nauczyciele ci będą uczestniczyć w szkoleniach: TEL –Technology Enhanced Learning i Content and Language Integrated Learning

Zespół nauczycieli języków obcych:
• w związku z humanistycznym wykształceniem brak wystarczającej wiedzy z zakresu słownictwa i strategii komunikacyjnych z zakresu biznesu i administracji, a planowane przez szkołę wprowadzenie nauczania wielojęzycznego (w tym w języku hiszpańskim) i powierzona przyszła funkcja wsparcia administracyjnego dla dyrekcji w kontaktach z Ambasadą Hiszpanii wymaga uzupełnienia tego braku;
• nauczanie wielojęzyczne zakłada również umiejętność efektywnej komunikacji w języku angielskim, również w kontekście prowadzonych zajęć, stąd potrzeba odbycia szkolenia dotyczącego tego języka;
• konieczność dalszej specjalizacji płynącej z chęci zaspokojenia potrzeb placówki oraz własnych wynikających z pracy z młodzieżą wielojęzyczną oraz kadrą anglojęzyczną;
• podniesienie kwalifikacji językowych w zakresie języka angielskiego umożliwi  wprowadzenie nowych rozwiązań opierających się na stosowaniu metody komparatystycznej w nauczaniu języków obcych, która pozwoli na przeprowadzenie pogłębionej analizy wybranych zagadnień gramatycznych i leksykalnych oraz wpłynie na kształtowanie postaw otwartych na wielokulturowość. 
• potrzeba przygotowania uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach takich jak konkurs na najlepszy przekład Juvenes Translatores organizowany przez Komisję Europejską oraz Olimpiada Lingwistyki Matematycznej;
• podniesienie umiejętności i kwalifikacji w zakresie diagnozowania kompetencji językowych uczniów.
Nauczyciele ci będą uczestniczyć w szkoleniach: Business Spanish Fluency , English Language Development for Educators, Język angielski ogólny , English for effective communicating.

Kadra zarządzająca:
• potrzeba prowadzenia skutecznego nadzoru pedagogicznego implikuje konieczność opanowania języka hiszpańskiego w stopniu umożliwiającym wyżej wymienione czynności wynikające z realizacji Europejskiego Planu Rozwoju szkoły i zarządzeń organu nadzorującego;
• konieczność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z ambasadami, innymi organizacjami hiszpańskojęzycznymi wymaga głębokiej znajomości protokołu dyplomatycznego i zasad panujących w krajach iberoamerykańskich.
Kadra zarządzająca uczestniczyć będzie w kursach języka hiszpańskiego.

KADRA

 

W realizację projektu zaangażowani będą nauczyciele przedmiotów: matematyka (trzech nauczycieli w tym jeden dyrektor), fizyka, chemia, biologia, język hiszpański i kadra zarządzająca (dwóch dyrektorów: anglista i łacinnik). Osoby te posiadają ogromne doświadczenia w przygotowaniu, realizacji i rozpowszechnianiu różnorodnych projektów. 
1. Nauczyciele matematyki:
• Koordynowanie projektów gimnazjalnych m.in. Teoria Wymiaru, Fraktale.
• Organizowanie warsztatów z matematyki, dla uczniów zdolnych z gimnazjum jako przygotowanie do Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów.
• Uczestnictwo w seminarium prof. Wojciecha Guzickiego (Wydział Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego): matematyka w gimnazjum i liceum, przygotowanie do Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiady Matematycznej i do egzaminu maturalnego.
• Stworzenie i koordynowanie logistyczne i merytoryczne projektu Comenius „E(U)MOTIONS: Mind the Gap” w grupie partnerskiej złożonej z sześciu krajów europejskich dotyczący obywatelstwa europejskiego (projekt przeszedł z sukcesem dwie kontrole: merytoryczną - już w pierwszym roku zyskując miano „przykładu dobrej praktyki” i finansową – również bardzo dobrze ocenioną). 
• Zainicjowanie, koordynowanie i realizacja dwuletniego projektu matematycznego E-Twinning we współpracy z liceum w Rzymie – Maths is easy.
• Organizacja kampanii informacyjnej na temat programu e-Twinning dla uczniów i nauczycieli.
• Praca przy realizacji projektu Leonardo da Vinci „ICT for Innovative Science Teachers” w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
• Organizacja konferencji poświęconej dwujęzycznemu nauczaniu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli szkół realizujących nauczanie dwujęzyczne.
• Opracowanie innowacji pedagogicznej MatemaTIKa dotyczącą ciekawych ponadprogramowych zagadnień matematycznych, również w języku angielskim.
2. Nauczyciel fizyki:
Udział w projektach edukacyjnych z grupy Międzyszkolnych Kół Przedmiotowych SMOK 
3. Nauczyciel chemii:
• Koordynacja i udział w projektach z rodziny Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne oraz Wars i Sawa.
• Wspieranie pracy uczniów nad Extended Essays w programie IB
• Koordynacja projektów Indywidualnych Planów Rozwoju Edukacyjnego Uczniów w ramach „Kapitału Ludzkiego – Narodowa Strategia Spójności EFS”.
• Autorstwo publikacji naukowych w literaturze specjalistycznej i na stronach internetowych projektów, między innymi w: Chemical Physics Letters, Journal of Materials, Języki obce w szkole.
• Koordynacja programu Szkoły Uczącej Się.
• Współpracuję z ośrodkami naukowymi: w Polsce (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie),   w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, na Cyprze
• Przygotowanie uczestników do udziału w olimpiadach: fizycznej i chemicznej oraz koordynacja ich udziału w kolejnych etapach konkursów.
4. Nauczycielka hiszpańskiego:
• Organizacja międzyszkolnego konkursu międzykulturowego "Viva Espana".
• Koordynacja sekcji języka hiszpańskiego.
• Przygotowanie uczestników do udziału w olimpiadzie języka hiszpańskiego i  koordynacja ich udziału w kolejnych etapach konkursów.
5. Dyrekcja:
• Koordynacja i praca w programie Middle Years Programi i Diploma Programme.
• Udział w programie Sokrates-Arion między innymi w Hadze "Jak  aktywnie uczyć języka obcego - na przykładzie doświadczeń różnych krajów" 
• Sprawowanie nadzoru nad realizacją różnych projektów i wydarzeń odbywających się w szkole 

Zespół Szkół numer 117 w Warszawie tworzą: XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika oraz Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. Władysława Sikorskiego . Obydwie szkoły są szkołami dwujęzycznymi z językiem angielskim. Wszystkie klasy realizują albo program narodowy w systemie nauczania dwujęzycznego z językiem angielskim albo programy międzynarodowe International Baccallaureate Organization (Middle Years Programme - gimnazjum i Diploma Programme - liceum). W zespole szkół jest 30 klas, w których uczy się obecnie około 900 uczniów. Zatrudniamy 87 nauczycieli, w tym 3 native speakerów. Znakomita większość nauczycieli zna język angielski na poziomie komunikacyjnym, wszyscy uczący dwujęzycznie posiadają wymagane certyfikaty językowe.  Nauczyciele biorą udział w szkoleniach i konferencjach krajowych i zagranicznych oferowanych przez Centra Kształcenia Nauczycieli i IBO systematycznie  podnosząc swoje kwalifikacje. Liceum od wielu lat szczyci się wysokimi wynikami egzaminów zewnętrznych - zarówno polskiej matury jak i matury międzynarodowej. Co roku nasi uczniowie zdobywają tytuły laureatów i finalistów Olimpiad, w tym językowych. Zajęcia z drugiego języka prowadzimy w systemie grup międzyoddziałowych oferując różne poziomy nauczania języków: francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego.
Szkoła jest dobrze wyposażona w nowe technologie (komputery, internet, rzutniki, tablice multimedialne)  a nauczyciele chętnie wykorzystują nowoczesne metody pracy. Od niemal 20 lat prowadzimy wymianę zagraniczną ze Szkocją, Norwegią, Włochami i Finlandią, która rozpoczęła się i w niektórych latach była kontynuowana w ramach programu UE Sokrates-Comenius, w pozostałych jest kontynuowana bez wsparcia UE. Nasi uczniowie biorą udział w wymianie Rotary International oraz różnych formach współpracy zagranicznej: Młodzieżowe Forum Krajowe UE w Hadze, Baltic Youth Forum w Szwecji, UN Model Conferences w Berlinie, Hamburgu, Dublinie, Croydon, Budapeszcie, Harvardzie oraz obradach EYP, gdzie zwykle zdobywają delegację na obrady międzynarodowe.  W roku szkolnym 2012/13 we współpracy z włoską szkołą zrealizowaliśmy projekt eTwinning "Maths is easy".

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Warszawie

ul. Bema 76

01-225

Kontakt:

telefon: +48 22 632-75-70

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now